– יש מקומות שאנשים
עובדים כמו חמורים,
שבעה ימים בשבוע!

– בישראל אומנם עובדים קשה,
אבל כל עובד זכאי
ליום מנוחה שבועי.

– There are places that
people work like donkeys,
seven days a week!

– In Israel people do work hard,
but each employee is entitled
to a weekly day of rest.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *