– להר הבית יש כמה שמות נרדפים.

– בעברית או בערבית?

– בגם וגם. זה מקום חשוב לשתי הדתות.

– The Temple Mount has a few other names.

– In Hebrew or Arabic?

– In both. It’s an important place for both religions.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *