-לבן.png

how to say “15 minutes” in Hebrew

Thu | Jul 05

how to say “15 minutes” in Hebrew

רֶבַע שָׁעָה

I as an American grew up saying fifteen minutes. Only as I crossed the Atlantic and moved to Israel did I encounter English speakers saying a quarter hour.

Hebrew favors the latter construction, so that fifteen minutes is רבע שעה
, where רבע
means a quarter and שעה
means hour.

For example:

אני אגיע תוך רבע שעה.

I’ll be there (arrive) in fifteen minutes.

Of course, if you want to count precise minutes you could say חמש עשרה דקות
(literally fifteen minutes). But when telling time use רבע שעה.

To practice telling time in Hebrew, watch today’s video.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!