-לבן.png

how to say “a huge difference” in Hebrew

Tue | Nov 05

how to say “a huge difference” in Hebrew

While the ceremony marking the end of the Jewish Sabbath (שבת
) is הבדלה
, the word for difference is הבדל
.
For example:
מה ההבדל בין סגול לבורדו?
What’s the difference between purple and bordeaux?
Let’s say you want to point out a big difference. You could say הבדל גדול
– literally, big difference – or הבדל משמעותי
– a significant difference. But if the difference is really vast, the best expression is הבדל עצום
, as in:
יש הבדל עצום בין שתי תפיסות העולם.
There is a huge difference between the two worldviews.
עצום
– huge or mighty – is related to עוצמה
– might.

Transcript of subtitles

אהלן חברים
כתבתי על “הבדלה” שהיא הטקס שעושים
במוצאי שבת
ו”הבדל”
אבל עוד מילה מעניינת
עם השורש ב.ד.ל
שהיא “בידול”
בידול קורה
כשלוקחים דבר, מוציאים אותו מהכלל
ומראים כמה הוא מיוחד
differentiation
והפועל הוא “לבדל”
בידול – לבדל
טוב, זהו חברים, להתראות

Hi friends
I wrote about “Havdala” which is the ritual done
on Saturday night (when Shabbat leaves)
and הבדל – difference
but there’s another interesting word
with the root ב.ד.ל
and that is בידול
בידול takes place
when we take something, take it out of the group
and show how special it is
differentiation
and the verb is לבדל
בידול – לבדל
okay, that’s all friends, see you later

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test