-לבן.png

how to say “bacteria” in Hebrew

Tue | Nov 07

how to say “bacteria” in Hebrew

 

having trouble seeing the print?

חַיְדַּק

 

 

For me and for the majority of Ktzat Ivrit’s readership (except those in the southern hemisphere), it’s flu season.


A useful Hebrew word to know is that for bacteria – חַיְדַָקִים (khah-ee-dah-KEEM). This is the plural. A single bacterium is a חַיְדַּק (khah-ee-DAHK).


Like the subject of last entry involving the word for the 20th-century advent of the car brakes, bacteria was discovered long after Biblical and Mishnaic times. חיידק is thus a freshly coined (as in, the last several decades) term, cleverly combining the words חָי (KHAH-ee) – living – and דַּק (dahk) – thin or slight (or slender, as a friend of mine from the Land of the Queen Jeremy suggested).


חיידק is also one of the words for germ.How’s your spoken Hebrew?
 
 
 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test