הַשְׁלָכוֹת

The word להשליך means to throw, to cast off. It’s a הפעיל verb of the root ש.ל.כ , probably related to the root ש.ל.ח meaning sending.

This word appears mainly in Biblical or poetic Hebrew, as in:

וְהִשְׁלִיכוּ אֶתְהֶן אֶל-מִחוּץ לָעִיר, אֶל-מָקוֹם טָמֵא. (ויקרא י”ד, מ’)

And they shall throw them (stones) away outside of the city, to an impure place. (Leviticus 14:40)

Thus the throwing or casting off of something is השלכה .

For example, you may have seen this inside an Israeli bus:

השלכת פסולת מרכב זה אסורה.

Throwing garbage out of this vehicle is forbidden.

השלכה also means consequence – a spinoff, if you will, of an action.

For example:

אתה יודע שֶלְמה שאתה עומד לעשות יהיו השלכות.

You know that what you’re about to do will have consequences.

השלכה also refers to the psychoanalytic concept of projection – casting one’s unknown or unwanted self concept onto another person.