-לבן.png

how to say “equality” in Hebrew

Mon | Nov 12

how to say “equality” in Hebrew

 

having trouble seeing the print?

שִׁוְיוֹן

 

 

How’s your Hebrew?
10 spots available per course. 
 

 The Hebrew word for equal is שָׁוֶה (shah-VEH), a Biblical Hebrew root that first appears in בְּרֵאשִׁית י”ד (beh-reh-SHEET), Genesis 14. That passage describes a war of Biblical proportions that takes place in עֵמֶק הַשָּׁוֶה (EH-mek hah-shah-VEH) – the Valley of Shaveh; this geographical location has become an expression in Modern Hebrew negotiation, meaning, we’ve reached a compromise – הִגַּעְנוּ לְעֵמֶק הַשָּׁוֶה – literally, we’ve arrived at the valley of equal (hee-GAH-noo leh-EH-mek hah-shah-VEH).
נכה

Using that root, Modern Hebrew also labels the modern concept of equality – made famous by Thomas Jefferson and still being hashed out to this day: שִׁוְיוֹן (sheev-YOHN). 


Likewise, the concept of equal rights is שִׁוְיוֹן זְכֻיּוֹת (sheev-YOHN zeh-khoo-YOHT) – literally, equality of rights.Further build your Hebrew vocabulary with…

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test