בְּאֹפֶן קָבוּעַ

Regular in the sense of everyday, in Hebrew, is רגיל . This word comes from רגל – foot, something that moves at a regular pace (despite their similarity, the English regular most likely did not derive from רגיל, nor vice-versa). 

רגיל also means used to, as in:

היא רגילה לקום כל בוקר בשעה שבע.

She is used to getting up every morning at seven o’clock.

But doing something regularly or on a regular basis, in Hebrew, is באופן קבוע – literally, in a set fashion.

For example:

מי שמגיע באופן קבוע לשיעורים יקבל החזר מהמדינה.

Whoever comes on a regular basis to class (to the lessons) will receive a reimbursement from the state.

(full conversation)

Sometimes people use באופן רגיל instead of באופן קבוע.