מֻגְזָם

The Hebrew word for to exaggerate is להגזים , a הפעיל verb. It also means to go over the top with something, as in:

הגזמתם עם העוגה הזאת!

You guys have gone over the top with this cake!

(see full conversation)

Something that is over the top is מוגזם , the הופעל version of להגזים.

For example:

מה דעתך, יעקב, הפאה הזאת מוגזמת?

What do you think, Jacob, is this wig too much?