-לבן.png

how to say “The Partition Plan” in Hebrew

Tue | Nov 17

how to say “The Partition Plan” in Hebrew

 

having trouble seeing the print?

תָּכְנִית הַחֲלֻקָּה

 

 

How’s your Hebrew?
10 spots available per course. 
 

 This one’s for Yonit, whose birthday coincides with this historic date.


Today marks sixty-four years since the UN General Assembly adopted the Partition Plan for Palestine.


The Hebrew translation for that loaded term is תָּכְנִית הַחֲלֻקָּה (tohkh-NEET hah-khah-loo-KAH). Employing סְמִיכוּת (seh-mee-KHOOT) or grammatical juxtaposition, that’s literally, the plan of the partition.


חלוקה means partition or division, but also distribution. Giving out (or distributing) prizes is חֲלֻקַּת פְּרָסִים (khah-loo-KAHT peh-rah-SEEM). The root of חלוקה is ח.ל.ק (kh.l.k), meaning part – both in the sense of participation (sharing) as well in the sense of to depart and political party (separation).


I discuss the term תכנית in another entry.


If you wish to know my views on the matter, I refer you to this article by Eli E. Hertz. If you wish to keep politics and Hebrew separate, don’t click the link.Further build your Hebrew vocabulary with…

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test