-לבן.png

Learn Hebrew Grammar

Mon | Aug 21

Learn Hebrew Grammar

Hebrew verbs fall into seven structural patterns, or בניינים. These patterns are easily recognizable, once you get the hang of them.

Here’s a table that categorizes the seven בניינים. This categorization is a rule of thumb; it’s not always true, but it should help you make more sense of Hebrew verbs and start to gain mastery over their use.

 SimpleIntensiveCausative
Activeפָּעַלפִּעֵלהִפְעִיל
Passiveנִפְעַלפֻּעַלהֻפְעַל
Reflexive הִתְפַּעֵל

.
Click on one of the verb forms in the table to find out more about it and how to use it.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!