-לבן.png

Level 1 Hebrew evening class opening up in Tel Aviv

Thu | May 22

Level 1 Hebrew evening class opening up in Tel Aviv

 
 
We’re opening up an evening Level 1 class (essential Hebrew conversation) at AACI Tel Aviv, starting June 6. 
 
That makes three classes in Tel Aviv (Levels 2 and 4 in the mornings), and five classes in Jerusalem.
 
At our Ulpan, you won’t feel like this guy.
 
 
Have you thought about signing up? What are you waiting for?

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!