-לבן.png

Group Course

Location

Start

End

Days

Hours

Jerusalem
8 January
2 March
Sun Tue Thu
9:00AM – 10:30AM (GMT+2)
Jerusalem
8 January
2 March
Sun Tue Thu
9:00AM – 10:30AM (GMT+2)
Online
23 October
15 December
Sun Mon Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Online
24 October
15 December
Mon Wed Thu
8:00PM-9:30 PM (GMT+2)
Online
25 October
29 December
Sun Tue Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Jerusalem
27 October
22 December
Sun Tue Thu
10:45am – 12:15pm*
Jerusalem
31 October
30 November
Mon Tue Wed Thu
12:30PM-2:30PM
Tel-Aviv
31 October
30 November
Mon Tue Wed Thu
8:30AM-10:30AM
Tel-Aviv
2 November
27 December
Sun Tue Wed
9:00 AM-10:30AM
Jerusalem
3 November
31 January
Tue Thu
6:00PM-7:30PM
Online
3 November
31 January
Mon Thu
6:30PM-8:00PM (GMT+2)
Online
6 November
22 January
Sun Wed
7:30PM-9:00PM (GMT+2)
Online
9 November
28 December
Mon Wed Thu
7:00PM-9:00PM (GMT+2)
Online
9 November
11 January
Sun Tue Wed
7:00PM-8:30PM (GMT+2)
Jerusalem
10 November
3 January
Sun Tue Thu
9:00 – 10:30am
Jerusalem
8 January-
2 March
Sun Tue Thu
9:00AM – 10:30AM (GMT+2)
Jerusalem
8 January-
2 March
Sun Tue Thu
9:00AM – 10:30AM (GMT+2)
Tel-Aviv
7 March-
10 May
Sun Mon Thu
9:00AM-10:30AM
Online
23 October-
15 December
Sun Mon Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Online
24 October-
15 December
Mon Wed Thu
8:00PM-9:30 PM (GMT+2)
Online
25 October-
29 December
Sun Tue Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Jerusalem
27 October-
22 December
Sun Tue Thu
10:45am – 12:15pm*
Jerusalem
31 October-
30 November
Mon Tue Wed Thu
12:30PM-2:30PM
Tel-Aviv
31 October-
30 November
Mon Tue Wed Thu
8:30AM-10:30AM
Tel-Aviv
2 November-
27 December
Sun Tue Wed
9:00 AM-10:30AM
Jerusalem
3 November-
31 January
Tue Thu
6:00PM-7:30PM
Online
3 November-
31 January
Mon Thu
6:30PM-8:00PM (GMT+2)
Online
6 November-
22 January
Sun Wed
7:30PM-9:00PM (GMT+2)
Online
9 November-
28 December
Mon Wed Thu
7:00PM-9:00PM (GMT+2)
Online
9 November-
11 January
Sun Tue Wed
7:00PM-8:30PM (GMT+2)
Jerusalem
10 November-
3 January
Sun Tue Thu
9:00 – 10:30am

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

Choose your course

By Level

Choose your course

By Location