-לבן.png

how do you say “backyard” in Hebrew?

Thu | Jul 06

how do you say “backyard” in Hebrew?

חָצֵר

backyard - חצר אחורית

In Biblical times, חצר

meant two different things (and was even pronounced two different ways): a closed area outside a building, or a village (among other things, an open area).

Today’s usage of חצר as yard or backyard follows the first meaning.

For example:

החצר שלנו מגודרת בשיחים.

Our yard is fenced in with bushes.

חצר means yard, but if you want to get more specific and refer to a backyard, you’d use חצר אחורית

. Likewise for front yard, it’s חצר קדמית
(even if it’s not fenced in).

Note that although it doesn’t have the classic ה-

ending, חצר is a feminine noun.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test