-לבן.png

how to say “hail” in Hebrew

Sun | Jan 06

how to say “hail” in Hebrew

בָּרָד

hail - ברד

Mind you, this is not hail as in All hail the king! This is hail in the frozen rain sense: ברד

.

For example:

This is not rain, this is hail.

זה לא גשם, זה ברד.

ברד can also refer to a frozen beverage like those sold at 7-Eleven.

The word is related to the Arabic بارد (barid) meaning cold.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test