כִּשּׁוּף

Whereas a not-very-nice term in English to describe a not-very-nice woman likens her to a dog, one such term in Hebrew likens her to a witchמכשפה (more commonly pronounced with an ah vowel at the beginning of the word – מַכשפה ).

The root of מכשפה is כ.ש.פ , the same root as that of witchcraft: כישוף or מעשה כשפים – literally, an act of sorcery.

For example:

פעם היו יותר אנשים שהתעסקו בכישוף.

Once there were more people who dealt in sorcery.

While a מכשפה is a witch, a מכשף is her male counterpart (only in fame, not in infamy), a sorcerer.