-לבן.png

How to say “value” in Hebrew

Sat | May 23

How to say “value” in Hebrew

ערך

The Hebrew word for value, as in “Ulpan La-Inyan courses are an excellent value”, is עֶרֶך (EH-rekh). 
 
To express that you respect a person – that you evaluate this person positively – you’d use the word לְהַעֲרִיך (le-hah-ah-REEKH). For example, you might say מְנַחֵם בֶּגִין הָיָה קָל לְהַעֲרִיך (meh-NAH-khem BEH-gheen hah-yah kahl le-hah-ah-REEKH) – Menachem Begin was easy to respect.


Don’t confuse להעריך with להאריך (with an alef), which means to lengthen.


Listen and repeat…

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!